Vijeće ministara: Zvaničnici bez prava na jubilarnu naknadu

Vijesti 12. sep 201718:56 > 18:58
Izvor: N1

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog amandmana I na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim su pobrojani bh. zvaničnici koji nemaju pravo na jubilarnu nagradu.

Pravo na novčanu naknadu po osnovu jubilarnih nagrada ne ostvaruju izabrani i imenovani zvaničnici u institucijama BiH, i to: članovi Predsjedništva BiH, zastupnici Predstavničkog doma i delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara.

Na ovaj način žele se izbjeći različita tumačenja o tome ko se smatra izabranim i imenovanim zvaničnikom u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu za zaključkom Doma naroda PS BiH.

Podsjećamo da je Dom naroda prilikom razmatranja dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH zatražio preciziranje ove odredbe. Ministarstvo finansija i trezora uputit će Prijedlog amandmana Parlamentarnoj skupštini BiH.

Na sjednici je Vijeće ministara BiH upoznato s Informacijom Direkcije za evropske integracije o  aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH, posebno uzimajući u obzir izvršene i preostale obaveze u vezi s pripremom odgovora na Upitnik Evropske komisije. 

Također je Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dopuni tarife administrativnih taksi koje se plaćaju u postupcima pred Ministarstvom pravde BiH, radi usklađivanja za odgovarajućim zakonima.

Riječ je o usklađivanju sa zakonima o udruženjima i fondacijama, o registraciji pravnih osoba koja osnivaju institucije BiH, o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, kao i Zakonom o upotrebi i zaštiti naziva BiH. 

Dopunom Odluke definirane su takse u vezi s upisom u registre bh. i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija, pravnih osoba koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine, crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u BiH.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ministarstva civilnih poslova o prilagođavanju obrazovnih programa potrebama tržišta rada, koja će biti dostavljena Predstavničkom domu PS BiH u cilju realizacije zaključka 45. sjednice ovog doma.

Informacija sadrži podatke nadležnih obrazovnih vlasti o usklađenosti nastavnih planova i programa/obrazovnih i studijskih programa s tržištem rada s prijedlogom mera te daje pregled dokumenata koje je usvojilo Vijeće ministara BiH, zaključno s Akcionim planom za izradu i provođenje kvalifikacionog okvira u BiH do 2020. godine koji značajno doprinosi povezivanju tržišta rada i obrazovanja.

Potrebno je unaprijediti saradnju između institucija koje vrše poslove u oblastima obrazovanja i rada na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine jer ne postoji jasan mehanizam saradnje i razmjene podataka, naglašeno je u Informaciji, uz ocjenu da je koordinacija politika obrazovanja, rada i zapošljavanja veoma slaba.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost Agenciji za sigurnost hrane BiH, da u skladu s metodologijom Evropske agencije za sigurnost hrane – EFSA, organizira i provede istraživanje o prehrambenim navikama djece u BiH u periodu od 2018. do 2023. godine.

Agencija za sigurnost hrane BiH zadužena je da pripremi potrebnu dokumentaciju i do 13. oktobra ove godine izvrši elektronsku prijavu na tender EFSA-e.

Na ovaj način BiH se pridružuje zemljama Evropske unije koje učestvuju u istraživanju  prehrambenih navika koje daje detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika. Istraživanje će obuhvatiti tri dobne grupe djece od tri mjeseca do devet  godina starosti i provodit će se u skladu s propisanom metodologijom EFSA-e.

Bosna i Hercegovina do sada nije provodila ovakva istraživanja. Prošle godine BiH se prvi put prijavila na  javni poziv EFSA-e za istraživanje prehrambenih navika odrasle populacije u Bosni i Hercegovini. Projekt je odobren i potpisan je ugovor s EFSA-om za realizaciju ovog istraživanja.

Na sjednici je istaknuto da BiH učestvuje u osam programa u okviru ciklusa programa Evropske unije u periodu 2014. – 2020., navodi se u Informaciji Direkcije za evropske integracije o učešću Bosne i Hercegovine u programima EU koju je razmotrilo Vijeće ministara BiH.  Vijeće ministara BiH dalo je podršku aplikantima iz BiH u ovim programima.

U 2014. godini BiH je pristupila programima Erasmus+ (djelomično učešće u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta), Horizont 2020 (oblast nauke i inovacija) i Kreativna Evropa (oblast kulture i audiovizuelne djelatnosti). Istovremeno, BiH je od 2016. godine članica programa Evropa za građane (oblast civilnog društva), Fiskalis 2020 (oblast finansija) i Carino 2020, a 2017. godine pristupila je programima COSME (oblast poduzetništva) i Zdravlje za razvoj.

Učesnici iz BiH su putem 12 projekata u 2016. godini iz programa Horizont povukli  1.377.321,00 eura, što je značajno povećanje u odnosu na 2014. godinu kada je po ovom osnovu povučeno 165.875 eura, a BiH je za sufinansiranje ulazne karte za članstvo u ovom programu u 2016. godini izdvojila 158.153 eura.

Za sedam projekata u oblasti mladih bh. aplikantima iz programa Erasmus+ odobreno je 376.061,49 eura, dok je u oblasti visokog obrazovanja odobren 91 projekt čiji su učesnici iz  BiH.

Učesnici iz BiH povukli su 445.412 eura za ukupno 12 projekata odobrenih u sklopu programa Kreativna Evropa u prošloj godini, a dodatno je Evropska komisija BiH odobrila 59.986 eura za promociju ovog programa i pružanje podrške potencijalnim aplikantima iz BiH. Istovremeno je sufinansiranje članske karte u ovom programu iz budžeta BiH 2016. godine iznosilo 41 hiljadu eura.

Na sjednici je Vijeće ministara BiH usvojilo i Izvještaj o Programu postinvesticione podrške investitorima (aftercare aktivnosti), koji je predložila Agencija  za unapređenje stranih investicija  u  BiH-FIPA za 2016.godinu s preporukama za poboljšanje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini.     

U okviru Aftercare programa, FIPA je u prošloj godini posjetila 55 kompanija, a njeni službenici su obavili ukupno 520 posjeta kompanijama u BiH u periodu od 2007. do janaura 2017. godine.

U izvještaju je istaknuto da 52,8 posto kompanija planira nova ulaganja, i to u ukupnom iznosu od 407,3 miliona eura reinvesticija, a 69,8 posto kompanija planira povećanje zaposlenosti u naredne tri godine.

Preporuke FIPA-e za državni nivo odnose se na unapređenje stanja u više oblasti, koje su ocijenjene važnim za investitore, uključujući carine i carinsku politiku, poslovanje u slobodnim zonama, akcize, javne nabavke, kretanje radne snage, boravak i zapošljavanje stranaca, elektronsko poslovanje, tržište radne snage, energetiku te međunarodne i bilateralne odnose.  

U cilju realizacije preporuka za poboljšanje poslovnog okruženja u BiH Vijeće ministara BiH poziva sve nadležne institucije da nastave aktivnu saradnju s FIPA-om,  koja uključuje i razmjenu podataka, organizaciju sastanaka i druge oblike saradnje.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Pravilnikom su obuhvaćene sve nadležnosti institucija u sistemu sigurnosti hrane po pitanju ovlaštenja laboratorija za oblast GMO, kao i postupak kreiranja jedinstvene liste ovih laboratorija. Kako se radi o jedinstvenom postupku pribavljanja ovlaštenja, ovaj pravilnik podjednako se odnosi na hranu, hranu za životinje, reprodukcioni  materijal u poljoprivredi  i šumarstvu te  sredstva za zaštitu bilja.      

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH, kao nadležni organi, ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Nadležni organi rješenje o ovlaštenju laboratorije dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane, koja ih upisuje u jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO. Lista će biti objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook i UŽIVO na ovom linku.