Obustavlja se teoretska i praktična nastava "u učionici" na UNSA

Vijesti 11. mar 202017:16 > 17:20
Podijeli:
Izvor: N1

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu i odluke i preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva KS i FBiH, Univerzitet u Sarajevu je održao 22. vanrednu sjednicu Senata sa jednom tačkom Dnevnog reda i to Organizacija nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u uslovima pojave koronavirusa (COVID-19).

Imajući u vidu sljedeće činjenice:

– na Univerzitetu u Sarajevu studira oko 27 000 studenata, od čega redovnih i redovnih samofinansirajućih oko 18.500,

– oko 45 posto studenata dolaze izvan Kantona Sarajevo od kojih je njih oko 1300 smješteno u studentskim domovima,

– oko 4 posto studenata dolaze izvan BiH, uglavnom iz zemalja Regiona,

– skoro svi fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu imaju broj studenata veći od 250, a najveći broj OJ u svakom momentu ima više od 250 studenata na jednom mjestu,

– trenutno je na Univerzitetu u Sarajevu oko 100 studenata kroz različite programe mobilnosti,

a u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu i prevencije pojave i širenja zaraze koronavirusom, Senat Univerziteta u Sarajevu je u skladu sa članom 57. Zakona o visokom obrazovanju i člana 59. Statuta donio sljedeće Zaključke o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u periodu od dvije sedmice s početkom od 12.03.2020. godine i Preporuke o ponašanju studenata i zaposlenika.

Z A K LJ U Č C I

1. Teoretska i praktična nastava “u učionici” na organizacionim i podorganizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu se obustavlja. Sugeriše se organizacionim i podorganizacionim jedinicama organizacija i realizacija online nastave korištenjem već uspostavljenih platformi za DL studij, besplatnih platformi, intraneta, e-maila i svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije.

2. Nastava koja se izvodi izvan prostora organizacionih i podorganizacionih jedinica se u potpunosti obustavlja.

3. Nastava koju nije moguće realizirati online mora se u potpunosti nadoknaditi po sticanju uslova, a u dogovoru sa asocijacijama studenata OJ.

4. Zadužuju se nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu za intenzivnije konsultacije i komunikaciju sa studentima putem raspoloživih kanala e-komunikacije.

5. Obavezuju se studenti da vrijeme online realizacije nastave maksimalno koriste za učenje i spremanje ispita čiji termini u ovom momentu ostaju u skladu sa već utvrđenim akademskim kalendarom za studijsku 2019/2020. godinu.

6. Zadužuju se rukovodioci i uposlenici Univerziteta u Sarajevu – nastavno i nenastavno osoblje, osim onih iz rizičnih kategorija i onih sa manifestnim simptomima respiratornih infekcija, na pojačan rad na radnom mjestu, ali po potrebi i od kuće u smislu: organizacije radnog procesa u promijenjenim uslovima – smanjenje ličnih kontakata, priprema materijala za online nastavu, intenzivne konsultacije i sa studentima putem e-komunikacije, praćenje realizacije online nastave i učenja, pojačane mjere higijene prostora i opreme, pojačana kontrola ulaska u objekte i zadržavanja u istim…

7. Otkazuju se sve aktivnosti koje podrazumijevaju okupljanja i direktne kontakte većeg broja osoba, među kojima i aktivnosti iz Projekta promocije upisa na UNSA u studijskoj 2020/2021. godini („Budi student fakulteta/akademije UNSA na jedan dan“, Dan otvorenih vrata UNSA), te se promocija upisa ima provoditi putem medija i društvenih mreža.

8. Univerzitet u Sarajevu će nastaviti sa praćenjem epidemiološke situacije i preporuka nadležnih institucija, te postupati u skladu sa istim.

9. Formira se Krizni štab Univerziteta u Sarajevu kojeg čine rektor, prorektori i predsjednici grupacija nauka i umjetnosti.